PRIVACY BELEID

WE WERKEN ONS PRIVACYBELEID BIJ
Wij nemen uw privacy zeer serieus: uw persoonlijke gegevens blijven vertrouwelijk, worden niet verhuurd of verkocht aan derden en worden alleen gebruikt om onze klanten van dienst te zijn in hun verzoeken aan ons bedrijf.
Door op onze website te surfen verklaart u zich akkoord met ons privacybeleid.

Algemeen reglement voor de bescherming van gegevens (GDR) – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens
Door ons reglement voldoen wij aan de Europese algemene voorschriften inzake gegevensbescherming. De.eu website verzamelt de gegevens die de gebruiker zelf verstrekt wanneer hij contact met ons opneemt, via ons online formulier of bij het plaatsen van een bestelling voor levering aan huis. Deze gegevens worden niet opgeslagen in een database en worden enkel gebruikt voor de uitwisseling van e-mails en/of telefonische contacten. Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor de levering van onze producten door de klant.
In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, met de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemeen Reglement voor de bescherming van persoonsgegevens), hebben gebruikers van wie de gegevens zijn verzameld via ons formulier, bij het bestellen van onze producten of telefonisch contact, het recht om deze gegevens te raadplegen, om correctie of, indien nodig, verwijdering ervan te vragen. De gebruiker kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door het sturen van een schriftelijk verzoek per e-mail naar info@argonautes.eu. 

Argonautes heeft een klantengegevensback-upsysteem opgezet voor het bestellen op verschillende digitale (back-up) en niet-digitale media, dat noodzakelijk is om de permanente beschikbaarheid van informatie te garanderen en om elke computeraanval (digitale aanvallen op computers) door kwaadaardige software zoals “Ransomware of losgeld software” doeltreffend te bestrijden. 

Klachten in geval van schending van de Belgische regels die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, op het volgende adres: commission@privacycommission.be. 

De gedeeltelijke of volledige reproductie van de voormelde elementen en, in het algemeen, de reproductie van het geheel of een deel van deze site op welke elektronische drager dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Argonautes – 50, Sint-Amandsstraat, 1853 Grimbergen België. 

© Argonautes 2023.